Statut w wersji PDF.

92 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do uchwały Nr XXXV 220/09 Rady Gminy Dygowo z dnia 29 października 2009r.

 

 

STATUT GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY I KULTURY W DYGOWIE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, zwany dalej GZOiK, jest gminną jednostką organizacyjną realizującą zadania własne Gminy Dygowo w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki.

 

§2.

1. GZOiK jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetem Gminy Dygowo.

2. GZOiK działa na obszarze Gminy Dygowo.

3. Siedzibą GZOiK jest Urząd Gminy w Dygowie.

 

§3.

 

Nadzór nad działalnością GZOiK sprawuje Wójt Gminy Dygowo.

 

§4.

 

GZOiK używa pieczęci podłużnej zawierającej w swojej treści nazwę GZOiK, jego adres oraz numer telefonu, faksu i numer NIP.

 

II. ZAKRES DZIAŁANIA GZOiK

 

§5.

1.    GZOiK realizuje zadania obejmujące prowadzenie spraw finansowych placówek oświatowych w Gminie Dygowo oraz inne powierzone zadania związane z realizacją zadań własnych Gminy Dygowo w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki.

2.    Do zakresu działania GZOiK należy w szczególności:

 

1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej placówek oświatowych i upowszechniania kultury,

2) sporządzanie sprawozdawczości, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków osobowych,

3) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych,

4) opracowywanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz informacji w zakresie zadań związanych z oświatą, kulturą, sportem i turystyką,

5) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej,

6) współdziałanie w wykonywaniu   remontów    obiektów oświatowych, kulturalnych, sportowych i turystycznych,

7) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej oraz opracowywanie rozwiązań programowo-organizacyjnych związanych z animacją życia kulturalnego w gminie,

8) tworzenie warunków dla rozwoju oraz sprawowanie opieki nad amatorskim ruchem artystycznym oraz społecznym ruchem kulturalnym na terenie gminy,

9) podejmowanie działań wynikających z potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego,

10) gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotekami,

11) popularyzacja książki i czytelnictwa oraz prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

12) inicjowanie działań o charakterze rekreacyjnym, sportowym i turystycznym,

13) organizowanie działalności w zakresie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków jej rozwoju min. poprzez :

 

a) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

b) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

14) prowadzenie spraw z zakresu dofinansowywania kształcenia pracowników młodocianych,

15) prowadzenie spraw z zakresu dowożenia uczniów do szkół oraz finansowania kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dygowo,

16) prowadzenie spraw z zakresu kontroli realizacji obowiązku szkolnego,

17) prowadzenie spraw z zakresu przyznawania uczniom stypendiów socjalnych,

18) prowadzenie spraw z zakresu rejestru szkół i placówek niepublicznych, które uzyskały wpis do gminnej ewidencji oświatowych jednostek niepublicznych,

19) analizowanie projektów organizacyjnych szkół i placówek przed zatwierdzeniem organizacji roku szkolnego,

 20) sporządzanie raportu z realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,

21) prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy Dygowo jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja,

22) prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,

23) przygotowywanie konkursów na kierownicze stanowiska w placówkach oświatowych,

24) przeprowadzanie naboru dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych.

 

 

III. ORGANIZACJA GZOiK

 

§6.

1. Działalnością GZOiK kieruje Dyrektor, który zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu.

3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Dygowo, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

4. Dyrektor zarządza powierzonym majątkiem w ramach dozwolonych prawem, na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Dygowo.

5. W czasie nieobecności Dyrektora z powodu choroby, urlopu lub innych przyczyn zastępstwo pełni imiennie wyznaczony przez Wójta Gminy Dygowo pracownik GZOiK.

 

§7.

 

Organizację wewnętrzną GZOiK określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Wójta Gminy Dygowo.

§8.

1. Dyrektor i pracownicy GZOiK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w odpowiednich przepisach.

2. Pracowników GZOiK zatrudnia i zwalnia Dyrektor GZOiK.

 

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA GZOiK

 

§9.

1. GZOiK gospodaruje samodzielnie przydzielonym mieniem kierując się zasadami efektywnego ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej GZOiK jest roczny plan finansowy uchwalany w ramach budżetu gminy.

3. GZOiK prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy Dygowo zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach budżetowych.

 

     

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 §10.

1. Statut GZOiK uchwala Rada Gminy.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalania.

 

§11.

 

Zasady i tryb wykonywania czynności biurowych oraz kancelaryjnych regulowane są postanowieniami instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin.

 

§12.

 

Likwidacja GZOiK następuje uchwałą Rady Gminy Dygowo.